0

AKCIÓS PICCOLO TELJES SOROZAT KERETTEL

74,730Ft

6+

Készleten

Leírás

Szállítás RAKTÁRRÓL

PICCOLO KERET A JELENLEG ELÉRHETŐ EGÉSZ SOROZAT FELADATLAPCSOMAGGAL (37 DARAB)

Jellemzően egyszemélyes készségfejlesztő játék.

Ajánlott korosztály: 6-9 év

Játékosok száma: 1-2

LOGICO PICCOLO keret törhetetlen műanyag alaplap, színes, 10 db tologatható gombbal, 6-9 éveseknek.

A gombok segítségével a gyermek feladatlapokon meghatározott feladatokat old meg, majd önmagát ellenőrzi.

A lapok a keretben cserélhetőek, újból felhasználhatóak. A keret az összes PICCOLO feladatlaphoz használható.

Az akciós készletben az alábbi feladatcsomag címek találhatóak:

Megfigyelés, gondolkodás: Észlelés, logikai sorok, főfogalmak, történeti sorrendek.

Formák, minták, mennyiségek: Formák, minták, színek észlelése, párosítás hasonlóság alapján, mennyiségek és méretek.

Megfigyelés, felfedezés, mesélés: Környezeti és tárgyi ismeretek, képi összefüggések, nyelvi fejlesztés és szókincsbővítés.

Jelvadász: Azonosság-különbség megfigyelése, bal-jobb irány megkülönböztetése, irány- és vonalkövetések, formaállandóság, rész-egész viszonya.

Betűvadász: Formaállandóság, különbség, tükrözés, síkbeli tájékozódás, irányok felfedezése mássalhangzókkal, sorrendiség 3-4 betűs szavakkal.

Számvadász: Formaállandóság, síkbeli tájékozódás, irányok észlelése, rész-egész viszonya egy- és kétjegyű számokkal, alak-háttér differenciálás, vizuális tagolás, számemlékezet.

Olvasni fogok: Vonalkövetés szemmel, képek kiegészítése, azonos / tükörképek felismerése, irányok észlelése, elrejtett betűk felismerése.

Játék a formákkal: Alakzatok elrendezése rácsokban, sík területi viszonyok felfogása, megjegyzése.

Nyomkövetés: Egymást átszelő nyomvonalak követése balról jobbra, ábra és alap megkülönböztetése, egymást takaró ábrázolások felismerése.

Alakzatok: Azonos alakzatok felismerése, minták összeállítása, alakzat részletének felismerése.

Hangoló – Hangolló: Betűismeret nélkül hanganalízis, hangazonosítás, csoportosítás, fonémaazonosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése

Szótagoló – Szótagolló: Betűismeret nélküli szótaganalízis, szótagazonosítás, csoportosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése, szótagolás gyakorlása.

Rímelő: Rímpárok / kakukktojás keresése, rímlánc, mondókába illő rím keresése, mondókacsinálás.

Nyelvi kreatív – Szórendező: Szavak felismerése magánhangzók, mássalhangzók, összekevert betűk és szótagok alapján.

Nyelvi kreatív – Szinonimák, ellentétek: Többjelentésű szavak, szinonimák és ellentétek keresése, szavak felismerése magyarázat, hiányzó magánhangzók/mássalhangzók, összekevert betűk alapján.

Komplex anyanyelvi gyakorló: Betűk, szótagok, szavak felismerése, képek szavakhoz kapcsolása, kiegészítés, logikai összefüggések keresése, helyesírás.

Tedd ábécérendbe!: ABC szerinti rendezés első és második betű alapján, hiányzó betűk, állatok listázása, nevek listázása, hol keressem?

Szavak, mondatok, beszédhelyzetek: Kifejezések és jelentésük párosítása, szövegrészek és címek párosítása, mondatok összeállítása párbeszéddé, mondatok sorrendbe rakása.

Szövegértés – Meseolvasó: Fejleszti az olvasási képességet, a szövegértést, a szókincset, a figyelmet és az egyéni tanulási képességet.

Szövegértés – Vidám történetek: Fejleszti az olvasási képességet, a szövegértést, a szókincset, a figyelmet és az egyéni tanulási képességet.

A húszas számkör 1. rész: Számlálás, csoportosítás, számsorok, számszomszédok, kisebb, nagyobb.

A húszas számkör 2. rész: Számlálás, számok bontása, duplázás, felezés, páros és páratlan számok, számok a számegyenesen, számkeresés.

Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész: Alapműveletek, tagok felcserélhetősége, helyi értékrendszer, alapvető számolási mechanikák.

Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész: Számkereső feladatok, láncszámolás, számpiramisok kitöltése és a műveletek folytatása.

A százas számkör 1. rész: Számlálás tízesével, egyesével, ötösével; számegyenes, szomszédos számok, kerek tízes szomszédok, 100-as számtábla, nyilak a 100-as táblán.

A százas számkör 2. rész: Számok bontása legnagyobb/legkisebb megkeresése, számsorozatok felismerése.

Összeadás és kivonás 100-ig 1. rész: Műveletek kerek tízessel, egyessel, a 100-ra történő pótlás, számok kétszeresének/felének megkeresése, két lépésben végzett műveletek.

Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész: Műveletek egyesekkel és tízesekkel, kétjegyű számokkal, számok kétszeresének/felének megkeresése, két lépésben végzett műveletek.

Szorzás és osztás 100-ig 1.rész: Felezés, részekre osztás, hiányos szorzás, ellentétes műveletek, négyzetszámok, szorzótáblák.

Szorzás és osztás 100-ig 2.rész: Számok más-más osztókkal, táblázatok osztásos feladatokkal, számlálás és szorzás, számlépcső.

Adatok, gyakoriság, valószínűség: Táblázatok és diagramok értelmezése, elemzése, dátumok írásmódjai és sorrendbe rakása, valószínűség meghatározása.

Geometria 1: Geometriai alakzatok felismerése, ábrák kirakása geometriai alakzatokból, geometriai sorozatok folytatása, síkbeli és térbeli pozíció felismerése, tájékozódás négyzethálón.

Geometria 2: Sík- és térbeli elhelyezkedés felismerése, síkidomok összeillesztése, tükrözés, szimmetria.

Házi- hobbi- és vadon élő állatok: Háromszor 10 állat szakszerű ábrája, megnevezése, ismeretek a táplálkozásukról, életmódjukról, élőhelyükről. Képek és szavak párosítása, mondatok kiegészítése a képek alapján, szövegértés, értelmezés.

Erdők, szántóföldek és kertek növényei: Ismerkedés a lombos- és tűlevelű fákkal, az erdő védelmével, az egykori és mai földműveléssel, kerti növényekkel, zöldségekkel, kerti munkákkal, szerszámokkal.

Az idő: Évszakok, hónapok, napok sorrendje, egymáshoz való viszonyuk, dátumok és időpontok különböző írásmódjai, analóg és digitális órák leolvasása.

Életünk, testünk: Életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges életmód, táplálkozás, a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és működése.

Minden csomag 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát tartalmaz.

A csomag tartalma utoljára 2022.04.01-én változott!

További információk

Játékosok száma
Játékidő
Ajánlott életkor

6+